Alapítványi hírek

Konferencia: A válság utáni újrakezdések

 

 

2020. június 25.
A konferenciát és témákat összeállította, szerkesztette: dr. Raffai Zsuzsa kurátor

A konferencia előadói:

† Dr. Varga István egyetemi tanár

Dr. Bod Péter Ákos egyetemi tanár

Dr. Belyó Pál egyetemi tanár

Kilián Csaba MAGE főtitkár

Giber Mihály AGC Hr.igazgató 

 

Támogatóink:

 

Bethlen Gábor Alapítvány

 

Valutacsoda Bt.

 

Tőke-Piac-Gazdaság

 Bővebb információ a Konferencia oldalon

 

 

Varga István életrajzi könyve

 

Könyvbemutató
a ROTARY Club-ban…

 

2019. április 16.  – A könyvbemutatót tartotta Dr. Török Róbert a könyv szerzője

Beszélgető partnereink voltak:  Korda Péter, Dr. Mezey Barna, Márkus Kristóf, Dr. Turi András, Kovács Olivér, Dr. Mayer Árpád

 

Könyvünkről írták…

 

                                                                                                   

 

 

Egy pragmatikus ember: Varga István (részlet)


Bármely gazdasági jelentőséget tulajdonítsunk is azon kartellált (a versenytársak megállapodásán nyugvó – a szerk.) jegybankok rendszerének, az nem tagadható, hogy megvalósítása, miután egy nemzetközi megállapodás létrejöttét jelentené, hozzájárulna a nemzetközi megértés szellemének és így a béke ügyének előmozdításához.
…A világhírű tudós munkássága már csak azért is gazdaságtörténeti jelentőségű, mert húsz esztendővel később tagja volt annak a munkacsoportnak, amelynek a nevéhez fűződik a hiperinflációval küszködő Magyarország „megszabadítása” a pengőtől, amit 1946 augusztusában váltott fel a máig használatos forint. (Akkoriban 10 forint volt egy szakmunkás napi átlagbére, amelyet irányadónak tekintettek az új pénz értékének „kalibrálásánál.”) Varga Istvánról akkor méltán beszélt a szakma mint a valutacsoda egyik megteremtőjéről (egyik legjelentősebb munkája A magyar valutacsoda címmel jelent meg), a „forint atyjáról”. Aligha véletlen, hogy a kiemelkedő képességű közgazdász pályá­jának bemutatását vállaló Raffai Zsuzsa alapítványának a Valutacsoda Alapítvány nevet adta. Ez az alapítvány jelentette meg nemrégiben Török Róbert történész (az alapítvány titkára) A pragmatikus ember – Dr. Varga István közgazdász élete című könyvét. Kevés közgazdász mondhatja el magáról, hogy a több mint fél évszázada lezárt, széles spektrumú életművének számos megállapítása máig érvényes…
…„Pártjelvénnyel a gomblyukamban vizsgáztam nála” – emlékezett vissza egykori egyetemi tanárára a 2007-ben elhunyt Bácskai Tamás közgazdász, egyetemi tanár, akiről 2005-ben derült ki, hogy 1956-61 között az állambiztonság ügynöke volt. „Rám nézett – folytatta a megemlékezését az egykori tanítvány –, és azt mondta: látom, hogy a kolléga úr kommunista. Akkor mondja el nekem Marx gazdasági tanait. Hát én, ahogy tudtam, elmondtam. Azután azt mondta nekem, és ön elhiszi? Mondom: igen. Azt mondja, látja, ez a különbség közöttünk, én nem hiszem, de jobban tudom.”…


Bonta Miklós

 

…Igen, sikerült!
Több, mint tíz évnyi munka után megjelent Dr. Varga István életrajzi könyve a Pragmatikus ember – megcsináltuk!
Csapatmunka volt, ezért köszönet mindenkinek aki támogatott, biztatott és segített munkánkban.
Rövid pihenés – megérdemeljük –, de folytatjuk hallatlan gazdag munkásságának feltárását, feldolgozását.
Sok helyre szeretnénk eljuttatni belföldön és külföldön a még ma is aktuális nézeteit, munkáit ennek a méltatlanul elfeledett kiváló közgazdásznak.

Török Róbert – Raffai Zsuzsa

…Varga István a szolgálatát csendesen vállaló ember volt. Meghatározó emberi mércéje – a rendkívül magas szakmai felkészültség mellett – a kötelesség és felelősségtudat volt, mintegy hidat teremtve emberi érzékenysége és a pragmatikus szemlélete közé.

Ma is időszerű gondolatai arról győznek meg, hogy mindig, és mindenkor, még a legszorítottabb helyzetekben is van lehetőség az érvelés méltósága megőrzésének, és, hogy értékeink megőrzésében és talán érdekeink érvényesítésében is többre jutunk, ha képesek vagyunk befogadni mások érveit

Kovács Árpád

…Varga István a mérhető, megragadható gazdasági valóság kiváló ismerője volt, aki nem csatlakozott egyetlen „-izmus”, vagyis elfogadott gazdaságelméleti irányzathoz sem, haladt a maga útján. Elemzője és tanúja a nagy történéseknek, de hozta úgy a sorsa, hogy időnként formálója is – a magyar értelmiségiek módján – a társadalmi-gazdasági fordulatoknak; erre a legközvetlenebb példa a forintvaluta megteremtésében betöltött kulcsszerepe. Gazdag publikációs tevékenysége a termékeny 1930-as évektől a hallgatag korai ötveneseken át az idő előtti halálával megszakadt 1960-as évekig a statisztika, demográfia, konjuktúrakutatás, gazdaságlélektan, pénzügytan, reklám- és kereskedelemtanon át a világgazdasági rendszer elemzéséig terjed – imponáló teljesítmény!

Bod Péter Ákos

 

…Ő egy türelmes bölcs volt. Nyitott, szakmailag rendkívül felkészült, ugyanakkor alkalmazkodó, és az újat a változást mindenkor felismerő, a lényeget meglátó, kifejezni, leírni és analizálni képes közgazdász tudós volt. Amikor 1995-ben nekiláttam feltárni a területeket – mikkel is foglalkozott? – elémtárult egy hatalmas, sokrétű, feldolgozatlan szakmai életmű. Nagy izgatottsággal vágtam bele a munkába és minden területen, melyet a PhD munkám során részéről kutattam, érdekfeszítő és a közgazdasági gondolkodás szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró gondolatokkal, munkákkal találkozhattam. Úgy gondolom Dr. Varga István egy olyan magyar közgazdasági gondolkodó, akinek munkásságáról érdemtelenül keveset tudunk. Ezért is nagyon hálás vagyok, és szeretném örömömet és nagyrabecsülésemet kifejezni Dr. Raffai Zsuzsának és Dr. TörökRóbertnek ezért a csodálatos könyvért, melyet Varga István életéről írtak.

Majoros Krisztina

 

 

A magyar Valutacsoda (részlet)

Varga István közgazdász nevét viszonylag kevesen ismerik közgazdász szakmai berkeken kívül, pedig ő volt a negyvenes évek második felében véghezvitt magyar valutacsoda mögött álló szakmai csoport egyik emblematikus személyisége. A neves szakemberről Török Róbert történész és Raffai Zsuzsa, a Valutacsoda Alapítvány elnöke hiánypótló életrajzi könyvet állított össze. A könyvbemutatón megjelent neves közgazdászokat kérdeztük Varga István munkásságáról…
…A történelem legnagyobb mértékű pénzromlásaként számon tartott magyar hiperinfláció meghaladta a 41 billió százalékot havonta. Ez a mindennapok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy az árak 15 óránként megduplázódtak. … Adott volt a feladat: új pénzt kellett teremteni, helyreállítani a megroppant bizalmat. „Ebben a helyzetben, 1945-46-ban hatalmas feladat állt a polgári közgazdászok előtt, akik között Varga István, mint az akkori Anyag- és Árhivatal elnöke, rendkívüli fontosságú szerepet töltött be…– mondta Bod Péter Ákos…
…„Nem sokra tartom azokat az ítészeket, akik egy politikai prekoncepcióból indulnak ki egy helyzet megítélése során. A Varga Istvánhoz hasonló embereket akkor veszi elő a hatalom, amikor baj van. Ha nem ég a ház, akkor kényelmetlenek”…
…„Varga a végtelenségig pragmatikus volt, benne jutott kifejezésre a magyar néplélek egyik legfontosabb vonása: túlélni, dolgozni. Azonkívül ő azt is felismerte, hogy micsoda erőt jelent a vágy az újrakezdésre. Amikor a padlóra kerülsz, amikor minden összeomlott, akkor lehet teljesen új alapokról mindent elkezdeni. Azt hiszem ez állt a bethleni konszolidáció sikere mögött is és ez az érzés hatotta át a 89-es rendszerváltozást, illetve a kilencvenes évek elejének optimizmusát” – vélte Kovács Árpád…

kfarkas

Varga István, a pragmatikus ember
Személyes gondolatok a Varga Istvánról szóló könyvhöz (részlet)
Az elmúlt év végén a Valutacsoda Alapítvány gondozásában – Török Róbert tollának, Bod Péter Ákos lektori munkájának és Raffai Zsuzsa szerkesztői ügyszeretetének tulajdoníthatóan – hiánypótló életrajzi könyv jelent meg Varga Istvánról, a múlt század egyik kiemelkedő magyar közgazdászáról. Munkásságát már csak hallatlan termékenysége miatt is nehéz teljességében áttekinteni, hiszen számos részterületen maradandót alkotott. A közgazdaságtanon belül a konjunktúrakutatás, piackutatás, pénzelmélet, pénztörténet, demográfia, statisztika, nemzetijövedelem-számítás területeivel foglalkozott, de kiemelhető, hogy a reklám történetéről is írt könyvet. Csaknem kilencszáz publikációt tett közzé. Négy évtizeden át, még mellőzöttsége éveiben is mindenhez volt kisebb-nagyobb köze, ami a magyar és az európai közgazdasági életben, gazdaságirányításban történt…
… Az olvasó tudományos kutatásokon, közgyűjteményi és a családnál fellelhető eredeti forrásokon, hiteles visszaemlékezéseken alapuló, méltó életrajzi munkát vehet a kezébe. A szerzőnek és munkatársainak vállalt célja az volt, hogy a Varga István életét, annak különböző állomásait, meghatározó mozzanatait gondosan dokumentáltan úgy mutassák be, hogy mintegy kulcsot adjanak az olvasónak ahhoz, hogy elfogadja, miért válhatott Varga István munkássága maradandóvá, és miért vonzott színes egyénisége mindenkit, aki ismerte. Megmutatja azt az embert, akinek mindig volt egy anekdotája a múltról-jelenről, és aki ontotta szellemes megjegyzéseit, észrevételeit. A róla szóló könyvet olvasva kibontakozik „reneszánsz” egyénisége, ami összekötő kapoccsá tette a közgazdászok között…
…Varga István ma is időszerű gondolatai arról győznek meg, hogy mindig, még a beszorított helyzetekben is van lehetőség az érvelés méltóságának megőrzésére és azon felismerésre, hogy értékeink védelmében és érdekeink érvényesítésében, szolgálatunkban többre jutunk, ha mások érveit is képesek vagyunk befogadni.

Kovács Árpád egyetemi tanár

A pragmatikus ember (részlet)
… Magyarország 1945 tavaszán végre felszabadult a náci megszállás alól, de az új megszállók, a szovjet hadsereg ténykedése sem járt kevesebb pusztítással.…Teljes volt a bizonytalanság, érthető tehát, hogy a „régi pénzbe”, a pengőbe vetett bizalom összeomlott” – vázolta a helyzetet a Piac & Profitnak Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem tanára… Ebben a helyzetben, 1945–46-ban hatalmas feladat állt a polgári közgazdászok előtt, akik között Varga István, mint az akkori Anyag- és Árhivatal elnöke, rendkívüli fontosságú szerepet töltött be. „Amikor az új pénz, a forint értékét meghatározták, akkor nagyon pontosan ismerni kellett a keresletet és a kínálatot. Varga konjunktúra-kutató volt, az ujjbegyében érezhette, hogy mekkora a magyar kibocsátás, az árualap.…
…Varga Istvánt nem először szorította háttérbe, vagy fenyegette életét az éppen regnáló hatalom. A harmincas években sokáig sikerült megőriznie pozícióját, még zsidó gyökerei ellenére is. Végül azonban ő is a Gestapo börtönében kötött ki. „Azonban még ekkor is távolságtartó, képes szakmai alapon érvelni. Még ekkor is elválasztja személyes élményeit a munkájától A zsidók elleni intézkedések nemzet és gazdaságromboló mivoltát is képes volt szakmai-gazdasági alapokon bizonyítani, holott érintettként bőven lett volna oka a sértettségre, annál is inkább mivel az első Világháborúban Magyarországért harcolt és sebesült meg súlyosan, bátyja pedig életét áldozta a hazájáért. Mégis tudott politikai állásfoglalások nélkül érvelni. Ezt óriási dolognak tartom, mint ahogy azt is, hogy soha, semmilyen körülmények között nem alkudott meg a hatalommal, mindig polgári közgazdásznak tartotta magát” – mondta a kérdésünkre Kovács Árpád, közgazdász, egyetemi tanár, a Költségvetési tanács elnöke…
…„Varga István a Monarchiában született, harcolt a Birodalomért, jelen volt annak szétesésénél, majd a formálódó Horthy-rendszerben, túlélte a második Világháború borzalmait, a náci megszállást, a Vészkorszakot, a demokrácia felszámolását és a Rákosi-féle diktatúrát. Életrajza egyben a vérzivataros huszadik század magyar történelmének vázlata is.” A most megjelent életrajzi kötet mögött csaknem 13 év munkája áll, Raffai Zsuzsa és Török Róbert 2010-ben kezdtek el közösen dolgozni Varga István munkásságán, levelezésén, megkeresni a még mindig élő szemtanúkat…

kfarkasMegjelent, dr. Varga István életrajzi könyve a  Pragmatikus Ember.

A kötet Varga István (1897-1962) közgazdász, elméleti tudós életéről szóló tudományos kutatáson alapuló életrajzi munka. Varga Istvánról mindez idáig nem született tudományos igényességű, eredeti forrásokon alapuló életrajzi tanulmány. A könyv célkitűzése Varga István életének részletes feltárása volt. A meglévő források alapján rekonstruáltuk Varga István életének különböző állomásait, kortársai bevonásával. Egyúttal felvázoltuk életének főbb, fellelhető mozzanatait. Megkíséreltük feltárni a még nem ismert, de az életéhez köthető hiteles történeti forrásokat. Kiemelhető, hogy a könyv eddig nem ismert családtörténeti adalékokat is bemutat.
A kötet számos levéltárban és közgyűjteményben illetve a családnál meglévő primer forrásokon, azaz Varga István eredeti írott hagyatékán alapul. A most kiadott könyv nem Varga István közgazdasági vagy szakmai munkásságát kívánja bemutatni, hiszen erről már sokan írtak. Sokkal inkább ismeretlen élettörténetét kívántuk feltárni.
A munkában számos kuriózumot és eddig még nem publikált forrást tettünk közzé. Eddig nem született hasonló kiadvány Varga István életével kapcsolatban, ezért úgy gondoljuk, hogy a szakmai körökben is népszerű lehet a munkánk. Ezt a hiányt kívánjuk pótolni.
A hivatalos könyvbemutatóról később tájékoztatjuk Önöket.

 

Gazdasági Körkép

2017. november 23-án rendeztük meg „Gazdasági Körkép” című közgazdasági és gazdasági tematikájú konferenciánkat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, amely rendezvényen a Valutacsoda Kiskönyvtár címet viselő új sorozatunk első segédkönyvét is bemutattuk. A kötet és a konferencia Dr. Varga István kiváló közgazdász Alapítványunk névadójának munkáinak ismertetésével foglalkozik, kortárs reflexiókkal és tanulmányokkal kiegészítve.
A két szekciós konferenciánkon Zentai Gábor alapitó a Valutacsoda Alapítvány eddigi működését és jövőbeli tevékenységét ismertette. Dr. Török Róbert pedig Dr. Varga István tudós, elméleti szakember életútját mutatta be új kutatási eredmények közzétételével. Az életrajzot kiegészítve következő előadónk Dr. Majoros Krisztina Varga István közgazdasági és gazdasági tevékenységét, gyakorlati munkásságát ismertette Konferenciánk második részében összevettük Dr.Varga István egykori anyagait  a mai gazdasági ipari és vállalatirányítási gyakorlattal. Előadónk a Ganz cégcsoport történetét ismertette a Ganz Kapcsoló és Készülékgyár jelenlegi és jövőbeni gazdasági helyzetéről  majd az autóipar történetét  , prezentáltuk. Zárásként egy összehasonlító elemző munkát hallgathatunk meg a Dr. Varga István korabeli munkaerőpiaci tanulmányára hivatkozva a jelenlegi hazai gyári munkaerőhelyzetet és piaci viszonyokat ismertetve. .